Hållbarhetsarbete i Norron

Hållbarhet är något som ligger i allas intresse och är därför också allas ansvar. Hållbarhet ska bidra till en positiv utveckling gällande produktion och konsumtion, och hur vi mäter värde och framgång. Ett företag med en hållbar strategi tar hänsyn till samhället vi lever i, nu och i framtiden, och kombinerar ett kommersiellt synsätt med ett hållbart tänkande och agerande.

Det är inte längre tillräckligt för företag att enbart fokusera på sin kärnverksamhet. Oavsett verksamhetsområde har det blivit mer och mer viktigt för företag att ha en tydlig hållbarhetstrategi, som är del av, och följer, affärsplanen. Tack vare ökad kunskap, större intresse, gransking och påtryckningar från allmänheten, kunder och anställda, har företag större krav på sig att vara transparenta och att klargöra, i policydokument samt i sitt agerande, hur företaget förhåller sig till hållbarhet. Vi på Norron ställer oss helt bakom denna utveckling och resonemang och detta är något vi tillämpar i vår organisation.

Norrons åsikt är att en hållbar utveckling ska tillgodose dagens behov men inte på bekostnad av framtida generationer. Därtill ska målet för hållbara investeringar vara en stark ekonomisk avkastning och att denna utdelning används till att bidra till en positiv utveckling gällande sociala frågor, miljö och politik för att uppnå gemensamma förbättringar inom dessa näringsgrenar. För att klargöra Norrons position har vi sammanställt ett statement för vår verksamhet gällande hållbarhet:

Den globalt ökande medvetenheten kring de obalanser och orättvisor som existerar i såväl samhället som näringslivet är en viktig sekulär utveckling som Norron tar på största allvar och förhåller sig till inom bolagets investeringsverksamhet. Ökad medvetenhet från omvärlden och ökade krav från olika intressenter kräver att företag bedriver ett sunt och effektivt hållbarhetsarbete. De långsiktiga konsekvenserna på kapitalmarknaderna när en kollektiv megatrend utvecklas lär sannolikt bli att de företag som agerar hållbart och följer de uppsatta internationella konventionerna, kommer att erhålla en premievärdering och troligen även en lägre kostnad för långsiktig kapitalkostnad.

Norrons övergripande uppgift är att leverera marknadsledande riskjusterad avkastning till sina fondandelsägare. Att följa och påverka hållbarhetsarbetet i de företag vi äger, samt avser att investera i, är därmed centralt för oss och en betydande och integrerad del av vårt analysarbete, och följaktligen, i vår investeringsprocess. Genom att aktivt förhålla oss till hållbarhet tror vi att vi kan uppfylla våra intressenters högt ställda krav på såväl långsiktig riskjusterad avkastning som hållbar utveckling i de företag vi investerar i, vilket i sin tur har en positiv inverkan på den värld vi lever i, nu och i framtiden.

Norrons styrelse har antagit en hållbarhetspolicy som ger riktlinjerna för hur bolaget skapar en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten, dess anställda, investerare, delägare och andra intressenter. Denna policy är också ett ramverk för hur Norron, som fondförvaltare, gör hållbara investeringar i de länder där vi är verksamma då vi är väl medvetna om den direkta eller indirekta inverkan våra investeringar kan ha på dessa länder.

Fondförvaltarna har ett aktivt förhållningssätt gällande vilka bolag och marknader som är bäst och mest lämpliga att investera i ur flera hållbarhetssynpunkter. Förvaltarna tar också en aktiv roll i företagen de investerar i genom påtryckningar och ifrågasättande av beteenden och deltar in regelbundna möten med ledningen så dessa företag förbättrar sitt agerande i såväl sociala som miljömässiga frågor.

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras priciper för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

Norrons värderingar

Norron ska i alla sina verksamhetsområden stödja ett hälsosamt och hållbart samhälle där vi värderar omtanke, respekt och öppenhet mot samarbetspartners och anställda. Vi vill visa att vi:

• Respekterar mänskliga rättigheter
• Bryr oss om miljön
• Värdesätter en bra arbetsmiljö
• Följer lagar och förordningar
• Tar avstånd från korruption och mutor

Norron anser att en öppenhet runt dessa betydelsefulla områden är väsentlig och att vår verksamhet och vårt agerande kommuniseras till intressenter genom kontinuerlig rapportering och uppföljning.