Tillstånd

Norron AB

Finansinspektionen i Sverige

Värdepappersbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Norron har även anmält till Finansinspektionen om gränsöverskridande handel i Norge. Mer om bolagets tillstånd finner du på följande länkar till Finansinspektionen och Finanstilsynet.

Länk till Finansinspektionen

Länk till Finanstilsynet

Norron Sicav

Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF)

Tillstånd som Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities/fondverksamhet i enlighet med Part I av Lagen om investeringsfonder daterad 20 December 2002.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregisterade för försäljning i Sverige. Klicka på denna länk för mer information hos Finansinspektionen.

Samtliga fonder under Norron SICAV är inregistrerade för försäljning i Norge. Klicka på denna länk för mer information hos Finanstilsynet.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolaget webbplats. Informationen är utformad i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning 2017-09-30

Årlig Information om kapitaltäckning och riskhantering

Denna publikation syftar till att informera om bolagets riskhantering. I dokumentet beskrivs även Norrons riskstrategi samt identifierade risker. Här återfinns styrelsens definierade risktolerans, riskdeklaration samt riskförklaring. Kraven på offentliggörande regleras av information om risker riskhantering och kapitaltäckning i förordningen 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och direktiv 2013/36/EU.

Årlig information om kapitaltäckning och riskhantering

Ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1) i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning, 2 kap. 1 §, ska ett företag, ha en dokumenterad ersättningspolicy, som bl.a. beskriver grunder och principer för hur ersättningar ska fastställas, tillämpas och följas upp i företaget.  Ersättningspolicyn ska dels vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, dels motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet. Ersättningspolicyn omfattar alla anställda.  Vidare framgår av 2 kap. 2 § i föreskrifterna att ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med företagets strategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Syftet med föreskrifterna är att motverka olämpligt utformade ersättningssystem och ett överdrivet risktagande på alla nivåer i omfattade företag. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i denna policy fastställt närmare principer och riktlinjer för Norron AB:s (Bolaget) ersättningar till anställda.

DEFINITIONER M.M.

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil: Anställda, som identifierats i riskanalys i avsnitt nedan.

Ersättning: Ersättning utgörs av samtliga ersättningar och förmåner till en anställd. Ersättningen kan bestå av exempelvis kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner.

I Bolaget förekommer följande av ovan nämnda typer av ersättning: fast månadslön, pensionsavsättningar i enlighet med ITP, sjukförsäkring samt sjukvårdsförsäkring.

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek, vanligtvis en resultatbaserad del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra Bolagets resultat- eller balansräkning.

Verkställande ledning: Verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i Bolagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

RISKANALYS – ANSTÄLLDA VARS ARBETSUPPGIFTER HAR EN VÄSENTLIG INVERKAN PÅ FÖRETAGETS RISKPROFIL

Bolaget bedriver verksamhet inom diskretionär förvaltning avseende fonder. Det innebär att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att kundernas kapital som förvaltas hålls åtskilt från Bolagets kapital. Risker i anslutning till förvaltningen styrs av fondbestämmelser och ytterligare begränsningar fastställda av styrelsen samt diskretionära kapitalförvaltningsavtal. Bolaget bedriver varken handel av finansiella instrument i egen räkning, utlåning eller inlåning vilket gör att risknivån i Bolagets balansräkning är låg. Vidare är antalet medarbetare som kan påverkaföretagets risknivå såväl direkt som indirekt är mycket begränsade. Bolaget har idag 8 anställda, varav 5 förvaltare, 1 förvaltarassistent, 1 person inom kommunikation och en verkställande direktör.

Riskerna i Bolaget är i huvudsak förknippade med utvecklingen av uppnått förvaltningsresultat och dess påverkan på resultaträkningen samt på eget kapital i balansräkningen. Balansräkningen är av relativt liten omfattning och består främst av nödvändigt och upparbetat rörelsekapital. Bolaget är inte skuldsatt. Bolagets egna kapital påverkas av uppnått resultat och Bolagets utdelningspolitik. Kraven på en lägsta nivå på eget kapital i Bolaget styrs i hög grad av Finansinspektionens kapitaltäckningskrav och av de måltal som är fastställda av styrelsen. Dessa beslut är dokumenterade i Bolagets Interna kapitalutvärdering (IKU).

Den finansiella risken är låg. De risker som Bolaget har i direkt anslutning till balansräkningen är dels operativa risker, administrativ felhantering och brott, dels avkastningsrisker i förvaltningen av Bolagets likviditet. Bolagets bedömning är att dessa direkta risker avseende balansräkningen är låga. Löpande kontroller i verksamheten görs såväl i de olika affärsprocesserna som av Bolagets risk- och compliancefunktion samt av Bolagets internrevisor.

Riskerna i anslutning till resultaträkningen är helt knutna till uppnått resultat som påverkas av de intäkter Bolaget erhåller från fonderna och kunderna samt de kostnader Bolaget har för att erhålla dessa intäkter. Bolagets största kostnadspost är ersättningen till de anställda i Bolaget. Andra väsentliga kostnader är kostnader i anslutning till de anställda som t.ex. lokaler, it-kostnader, resekostnader m.m.

Riskerna i anslutning till intäkterna handlar om storleken på förvaltat kapital, avgiftsstrukturerna och i vissa fonder och diskretionära avtal uppnått förvaltningsresultat. Intäkterna är svårprognostiserade. Kostnaderna är till stor del fasta med hög grad av visibilitet.

Styrelsens bedömning är att Bolagets ersättningsmodell involverar flera parametrar av olika karaktär vilket gemensamt syftar till att individuell personal inte skal ges incitament till och inte heller ha möjlighet att ta orimliga risker enbart i syfte att generera hög rörlig ersättning. Bolaget har en ersättningsstruktur där i all personal har fast lön samt fasta pensionsavsättningar, vilket är reglerat i anställningsavtal och inte kopplat till framtida riskåtaganden. Det finns således inte någon personal som har rörliga ersättningar.

Styrelsens bedömning är vidare att Bolagets ersättningsmodell inte innebär en risk för osunda ersättningsnivåer och inte heller riskerar att Bolaget i framtiden inte ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Bolaget har analyserat samtliga anställningskategorier och vilka som har arbetsuppgifter som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Analysen har gjorts utifrån FFFS 2011:1, 2 kap. 3 § och kommissionens delegerade förordning (EU) 604/2014. Analysen har resulterat i följande bedömning, se bilagd riskanalys.

Riskanalysen identifierar att 7 av 8 anställda är att betrakta som ”anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil”.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att Bolaget kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Bolaget har en ersättningsstruktur där samtliga anställda har 100 % fast lön. Fast lön ska vara marknadsmässig och baseras på den anställdes ålder, utbildning och erfarenhet.

Styrelsens samlade bedömning är att Bolagets ersättningsmodell är anpassad till Bolagets verksamhet och dessutom involverar flera parametrar vilka syftar till att en enskild anställd inte ska få incitament till och inte heller ha möjlighet att ta orimliga risker i syfte att generera hög personlig ersättning. Bolaget har även att följa gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättningar till anställda.

Bolagets ersättningssystem ska vid var tid vara utformat så att det dels gynnar Bolagets långsiktiga intressen, dels överensstämmer med de regler och principer som har upprättats i syfte att skydda kunder, investerare och aktieägare. De ersättningar som Bolaget betalar ut får inte äventyra Bolagets långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. I det fall Bolagets styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil enligt Riskanalysen ovan ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte heller sätts så högt att den begränsar Bolagets förmåga att uppfylla lagstadgade krav på Bolagets kapitalbas. Ersättningarna ska inte vara så höga att de äventyrar Bolagets förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel.

Det ska finnas en lämplig balans mellan de fasta samt rörliga ersättningarna, den fasta ersättningen ska vara tillräckligt stor av den totala ersättningen så att den rörliga kan sättas till noll.

Som framgår ovan tillämpar Bolaget i nuläget ingen rörlig ersättning enligt föreskrifternas definition. För det fall rörlig ersättning skulle förekomma kan sådan ersättning för en anställd uppgå till maximalt 100 % av den fasta ersättningen.

STYRNING

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande direktören, ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner samt om de åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören.

Bolaget har anlitat externa konsulter att upprätthålla Bolagets kontrollfunktioner för regelefterlevnad och internrevision. Styrelsen beslutar därför endast om ersättningen till den verkställande direktören/ansvarig för riskfunktionen.

Bolaget har utsett styrelsens ordförande att ansvara för följande:
a)    beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till den verkställande direktören,
b)    beredning av styrelsebeslut avseende åtgärder för att följa upp tillämpningen av Bolagets ersättningspolicy, och
c)    en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Inför dessa beslut ska underlag och lämplig dokumentation utarbetas av den verkställande direktören eller av styrelsen utsedd oberoende person. Styrelsens beslut om vilka ersättningar som betalas ut ska tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll.

I beredningen av styrelsebeslut enligt ovan ska hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen.

Styrelseordförande ingår inte i Bolagets verkställande ledning och han har tillräcklig kunskap och erfarenhet i frågor om riskhantering och ersättning.

RESULTATBEDÖMNING OCH RISKJUSTERING

Bolaget ska beakta att rörliga ersättningar, i det fall beslut om sådana skulle fattas står i lämplig balans till de fasta ersättningar som Bolaget utger. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått, avseende såväl nuvarande som framtida risker.

Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att dels säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat, dels att Bolagets underliggande konjunkturcykel samt affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.

Bolaget ska, om rörlig ersättning skulle förekomma, basera den rörliga ersättningen till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil på såväl

i)   den anställdes resultat som
ii)  den berörda resultatenhetens och Bolagets totala resultat.

Vid bedömningen ska såväl finansiella som icke- finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke- finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras.

 

Bolaget ska vidare ta hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

UTBETALNING AV RÖRLIG ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA VARS ARBETSUPPGIFTER HAR EN VÄSENTLIG INVERKAN PÅ FÖRETAGETS RISKPROFIL

Om beslut om rörlig ersättning fattas ska, för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil och vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100.000 kr, minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre år innan den betalas ut eller äganderätten går över på den anställde. Vid beslutet av hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska Bolaget ta hänsyn till dess konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

För anställda i den verkställande ledningen och andra av Bolagets anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil som har rörliga ersättningsdelar överstigande 500.000 kr ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre år. Utbetalning av uppskjuten ersättning ska betalas ut pro rata, dvs en gång om året jämnt fördelat över den tid som ersättningen skjutits upp, dvs 1/3 av uppskjuten ersättning år 1, 1/3 år 2 osv.

Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation (kopplat till Bolagets kapitaltäckningskvot) och motiverat enligt Bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl.

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Bolaget har utsett dess internrevisor att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av ersättningspolicyn.

Internrevisorn ska när det är lämpligt och i vart fall årligen granska huruvida Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna ersättningspolicy.

Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. I det fall kontrollfunktionen finner att Bolagets ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående.

Vid den bedömnings- och utvärderingsprocess som styrelseordförande utför i enlighet med vad som angivits ovan i avsnittet om styrning ska lämpliga kontrollfunktioner delta.

OFFENTLIGGÖRANDE

Bolaget ska på sin hemsida redogöra för hur man uppfyller kraven på ersättningspolicy och ersättningssystem enligt FFFS 2011:1.

INFORMATION OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE

Samtliga anställda ska informeras om dels de kriterier som styr deras ersättning, och dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda på Bolagets interna nätverk.

Norron AB

Norron upprättar årsredovisning samt delårsrapporter i enlighet med Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Önskar du ta del av Norrons finansiella rapporter ber vi dig kontakta Alexander Zetterquist, alexander.zetterquist@norron.com.

Norron SICAV

Semi-Annual Report 30 June 2011

Semi-Annual Report 30 June 2012

Semi-Annual Report 30 June 2013

Semi-Annual Report 30 June 2014

Semi-Annual Report 30 June 2015

Semi-Annual Report 30 June 2016

 

Annual Report 31 December 2011

Annual Report 31 December 2012

Annual Report 31 December 2013

Annual report (Norron SICAV) 2014

Annual report (Norron SICAV) 2015

Integritetspolicy Norron AB

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar dina personuppgifter.

Norron AB (”Bolaget”) är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo som förvaltar fonder med fokus på de nordiska marknaderna. Bolagets verksamhet avser förvaltningen av fondernas tillgångar. Den dagliga administrationen av fonderna sköts av fondbolaget SEB Fund Services S.A. Eftersom Bolaget är frånkopplat administrationen av fonderna och fondandelarna behandlar bolaget personuppgifter om tredjepart i begränsad utsträckning.

Det är viktigt för Bolaget att de personuppgifter som samlas in och lagras om dig behandlas på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med GDPR. Bolaget har därför upprättat denna integritetspolicy i syfte att ge registrerade personer information om bland annat vilka personuppgifter som Bolaget behandlar, för vilka ändamål dessa behandlas, hur personuppgifterna behandlas, samt under vilken period som dessa lagras.

 

Vilka personuppgifter behandlar Norron om dig och varför?

Bolaget kan behandla personuppgifter om dig för olika ändamål. Till exempel sparar Bolaget kontaktuppgifter till personer i kommunikationssyfte, för att bjuda in till event eller kunna göra informationsutskick till dig som på löpande basis önskar ta del av information om Bolagets verksamhet och även för att kunna hantera eventuella klagomål som inkommer till Bolaget. Bolaget behöver även spara personuppgifter om dig som ansöker om en tjänst hos Bolaget. Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter följer nedan.

Bolaget behandlar inga känsliga personuppgifter om dig enligt artikel 9 GDPR så länge annat inte framgår av denna integritetspolicy.

Register för affärskontakter, informationsutskick och marknadsföring
Bolaget sparar information om dig som har en affärsrelation till Bolaget eller som på annat sätt varit i kontakt med oss. Det kan röra sig om e-postkorrespondens, möten eller kontakt genom annat kommunikationsmedel. Den information som sparas är främst kontaktuppgifter, d.v.s. namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, företag, men kan i vissa fall även vara administrativa uppgifter såsom minnesanteckningar kopplat till ett möte eller annan information om tredjepart i e-postmeddelanden. Bolaget raderar information via e-post samt kalendrar löpande eller senast ett år efter det att mailet sparades i Bolagets mailserver, förutsatt att Bolaget inte anser att det är nödvändigt att spara informationen under en längre period.

Det är viktigt för Bolaget att dina personuppgifter är skyddade och att Bolaget har koll på vilka personuppgifter som Bolaget behandlar. Därför använder sig Bolaget av ett särskilt CRM-system för lagring av kontaktuppgifter. Genom CRM-systemet kan Bolaget även rikta viss information till dig, till exempel genom att bjuda in dig till event som Bolaget anordnar eller göra informationsutskick till dig som har anmält sådant intresse. I CRM-systemet lagras endast kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll, företag.

 

Rekrytering av personal
Vid rekrytering av personal är det nödvändigt för Bolaget att behandla vissa personuppgifter om dig. I dessa fall är behandlingen av personuppgifter mer omfattande än i fallen ovan. Förutom dina kontaktuppgifter kan även CV, erfarenheter, tidigare arbetsbetyg, personnummer samt annan information som du väljer att dela med dig av behandlas. Detta för att Bolaget ska kunna göra välgrundade beslut under rekryteringsprocessen och för att kunna bedöma om du är lämplig för tjänsten. Om du söker en tjänst som har utlysts av Bolaget så kommer dina personuppgifter behandlas under hela rekryteringsprocessen. Om du söker en tjänst hos Bolaget utan att tjänsten har blivit utlyst kommer Bolaget att spara dina personuppgifter under en rimlig tid och tills dess att Bolaget hunnit bedöma om det kommer kunna bli aktuellt med en anställning i framtiden. Bolaget sparar även personuppgifter från rekryteringsprocesser under 2 år efter det att den aktuella tjänsten har blivit tillsatt för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk.

 

Avtal
För dig som ingår avtal med Bolaget, antingen för egen del eller som företrädare för en juridisk person, behandlar Bolaget nödvändiga uppgifter i relation till detta. Vilka uppgifter som sparas om dig beror på syftet med avtalet men rör sig oftast om uppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel/roll och företag. Uppgifterna sparas under sådan tid som avtalet löper eller under en sådan period som Bolaget anser vara lämpligt för ändamålet. Bolaget kan även ha legala skyldigheter att spara vissa typer av avtal.

 

Klagomål
För det fall Bolaget får ett klagomål riktat mot sig kommer Bolaget att behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att hantera det enskilda klagomålet. Bolaget har en rättslig skyldighet att dokumentera och föra register över samtliga klagomål som inkommer till Bolaget under en period om 5 år. Bolaget kommer även i dessa fall spara nödvändiga uppgifter om dig för att kunna försvara sig mot eventuella rättsliga anspråk eller skydda sina intressen under en rättslig process. Detta innefattar information som framgår i klagomålet, dina kontaktuppgifter samt övrig information i relation till klagomålet som Bolaget anser vara lämpligt att spara.

 

Övrigt
Bolaget kan även i andra fall än ovan behöva behandla personuppgifter om tredjepart om Bolaget anser att det är nödvändigt och Bolagets intresse väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter. Se bland annat nedan om hur Bolaget använder sig av kakor (cookies) på sin hemsida.

 

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter baserat på samtycke
Om Bolaget behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du i dessa fall fått relevant information i enlighet med GDPR och efter det samtyckt till Bolagets behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter för att fullgöra avtal
Bolaget har åtaganden och skyldigheter till följd av avtal som Bolaget har ingått eller avser att ingå med tredjepart. För att kunna fullgöra sina förpliktelser och/eller för att tillvarata sina egna intressen enligt avtalet kan Bolaget behöva behandla vissa personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter baserat på legitimt intresse
Bolaget kan behandla personuppgifter om dig baserat på Bolagets legitima intresse till behandlingen. Bolaget anser i detta fall att Bolagets intresse att behandla dessa personuppgifter väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande friheter och rättigheter. Du kommer emellertid alltid att få information om att dina personuppgifter behandlas. Situationerna som avses i detta fall är främst vid informationsutskick och eventuell marknadsföring, rekrytering, hantering av eventuella klagomål eller om dina personuppgifter återfinns i något av våra kontaktregister.

 

Period för lagring av personuppgifter

Bolaget lagrar personuppgifter under den period som Bolaget anser vara nödvändig för ändamålet med respektive behandling, beaktat även möjligheten att kunna tillmötesgå registrerades behov och frågor, efterleva tillämplig lagstiftning samt i förebyggande syfte. När behandlingen inte längre anses vara nödvändig raderar Bolaget personuppgifterna. Periodens längd beror således dels på syftet med respektive behandling, men även på vilken laglig grund som personuppgifterna behandlas. Grundar sig en viss behandling på t.ex. samtycke raderar Bolaget personuppgifterna om den registrerade återkallar sitt samtycke. För Bolagets hantering av e-post samt för uppgifter som sparas vid annan typ av kommunikation raderas dessa uppgifter automatiskt efter ett år, undantaget sådan korrespondens som Bolaget anser vara nödvändig att ha kvar. Vad gäller register för affärskontakter sparas dessa personuppgifter under sådan tid som Bolaget finner nödvändigt för det specifika ändamålet. Den registrerade har däremot alltid en möjlighet att motsätta sig sådan behandling, se nedan.

 

Den registrerades rättigheter

I den utsträckning som Bolaget behandlar personuppgifter åtnjuter den registrerade vissa rättigheter gentemot Bolaget. Dessa rättigheter innefattar

  1. rätten att begära tillgång till personuppgifterna;
  2. rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna;

iii.        rätten att begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt rätten att invända mot behandlingen;

  1. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifterna (i tillämpliga fall); och
  2. rätten till dataportabilitet av personuppgifterna.

 

Om den registrerade utnyttjar någon eller några av dessa rättigheter ska Bolaget utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits till följd av begäran. Bolaget kan dock för det fall begäran är komplicerad eller antalet inkomna begäranden är stort förlänga denna period med ytterligare två månader.

 

Frågor eller invändningar enligt ovan ska skickas till info@norron.com.

För det fall den registrerade anser att Bolaget har överträtt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att inge klagomål till den behöriga myndigheten. För Sverige är detta Datainspektionen (www.datainspektionen.se), och för Norge är detta Datatilsynet (www.datatillsynet.no).

 

Kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil med information som skickas från Bolagets webbserver och som sparas i besökarens webbläsare. Cookies används för att göra webbsidorna bättre anpassade till besökaren och dennes val. På Bolagets webbplats används cookies för att besökarens webbläsare ska ”minnas” till exempel språkval och för att inhämta användarstatistik.

I Bolagets strävan att ständigt förbättra sina tjänster kartlägger Bolaget viss information gällande hur webbplatsens besökare navigerar sig fram på webbplatsen. Det är för att kunna läsa av till exempel vilka sidor som är populärast, så att dessa kan lyftas fram och bli lättare att hitta.

Webbplatsen är konstruerad så att det går att identifiera de besökare som en gång har samtyckt till viss användning av cookies. Därför är det inte nödvändigt att begära ett nytt samtycke vid varje besök på webbplatsen (under förutsättning att användningen av cookies är oförändrad). Att samtycke har lämnats bör dock inte lagras i parametrar som är synliga i adressfältet (URL), eftersom det då finns risk att länkar som innehåller information om att samtycke har lämnats sprids till och används av andra besökare.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Dock kan detta medföra att tillgängligheten på webbplatsen blir begränsad.

På kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) finner du mer information om cookies på webbplatser. Har du frågor om hur Bolaget använder cookies, kontakta info@norron.com.

 

Personuppgiftsbiträden och andra mottagare av personuppgifter

Bolaget kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för behandlingen av personuppgifterna. Detta avser framförallt behandlingen av personuppgifter sker genom olika IT-lösningar, såsom molntjänster, CRM-system etc. Det åligger Bolaget att i dessa fall säkerställa att varje personuppgiftsbiträde garanterar att behandlingen av personuppgifterna görs i enlighet med Bolagets instruktioner till personuppgiftsbiträdet och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kan även komma att dela/överföra dina personuppgifter om sådan delning/överföring är nödvändig och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Bolaget kommer inte att dela/överföra några personuppgifter till tredjeland utanför EU/EES så länge Bolaget inte säkerställt att detta land uppfyller kraven på adekvat skydd för personuppgifter.

 

Säkerhet

Bolaget har i enlighet med tillämplig lagstiftning vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa och upprätthålla en ändamålsenlig säkerhetsnivå till skydd för de personuppgifter som Bolaget behandlar.

 

Ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den registrerade rekommenderas därför att regelbundet läsa igenom Bolagets integritetspolicy. Skulle däremot Bolaget ämna att göra några väsentliga ändringar av policyn som kan riskera att påverka den registrerades grundläggande fri- och rättigheter kommer den registrerade att meddelas om detta i förväg.

 

Kontakta Bolaget

Har du några frågor gällande denna integritetspolicy? Hör gärna av dig till info@norron.com.

Klagomålsansvarig för Norron AB är Jesper Laudon Meyer, Compliance Officer, jesper.laudonmeyer@norron.com, 08-555 069 52.